مسافرینی که بیمار و یا برای معالجه ویا باردار میباشند، اخذ مجوز از پزشک الزامی میباشد.

مسافرینی که بیمار و یا برای معالجه ویا باردار میباشند، اخذ مجوز از پزشک الزامی میباشد.

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید